Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 5300 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35035 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 16-Μαρ-2023 Ύλη: 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 35035
Ύλη: 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 16-Μαρ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
ΘΕΜΑ 2

Δίνεται το τριώνυμο \(f(x)=3x^{2}+9x-12\), \(x\in \mathbb{R}\).

α) Να λύσετε την ανίσωση \(f(x)\le 0\) και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεων της στον άξονα των πραγματικών αριθμών.
(Μονάδες 13)

β) Να ελέγξετε αν ο αριθμός \(\sqrt[3]{2}\) είναι λύση της ανίσωσης του α) ερωτήματος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 12)

ΛΥΣΗ

α) Το τριώνυμο \(f(x)=3x^{2}+9x-12\) έχει \(α=3\), \(β=9\), \(γ=-12\) και διακρίνουσα:

$$Δ=β^{2}-4αγ$$ $$=9^{2}-4\cdot 3\cdot (-12)$$ $$=81+144=225>0$$

Οι ρίζες του τριωνύμου είναι:

$$x_{\text{1,2}}=\dfrac{-β\pm \sqrt{Δ}}{2α}$$ $$=\dfrac{-9\pm \sqrt{225}}{2\cdot 3}$$ $$=\dfrac{-9\pm 15}{6}$$ $$=\begin{cases} \dfrac{-9+15}{6}=1 \\ \dfrac{-9-15}{6}=-4 \end{cases}$$

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Επομένως ισχύει:

$$f(x)\le 0 $$ $$\Leftrightarrow 3x^{2}+9x-12\le 0 $$ $$\Leftrightarrow -4\le x\le 1 $$ $$\Leftrightarrow x\in [-4,1]$$

β) Ο αριθμός \(\sqrt[3]{2}\) είναι λύση της ανίσωσης αν και μόνο αν:

$$-4\le \sqrt[3]{2}\le 1 $$ $$\Leftrightarrow \sqrt[3]{2}\le 1 $$ $$\Leftrightarrow (\sqrt[3]{2})^{3}\le 1^{3} $$ $$\Leftrightarrow 2\le 1$$

Το οποίο δεν ισχύει. Άρα ο αριθμός \(\sqrt[3]{2}\) δεν είναι λύση της ανίσωσης.