Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 372 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Μαθηματικά Προσανατολισμού Τάξη: Γ' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 31148 Θέμα: 4
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Φεβ-2023 Ύλη: 1.2 Συναρτήσεις 1.8 Συνέχεια συνάρτησης 2.3 Κανόνες παραγώγισης 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από α έως χ] 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Γ' Λυκείου
Μάθημα: Μαθηματικά Προσανατολισμού
Θέμα: 4
Κωδικός Θέματος: 31148
Ύλη: 1.2 Συναρτήσεις 1.8 Συνέχεια συνάρτησης 2.3 Κανόνες παραγώγισης 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από α έως χ] 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Φεβ-2023
ΘΕΜΑ 4

Θεωρούμε τις συναρτήσεις \(f(x)=\dfrac{x^{2}+1}{e^{x}}\), \(x∈\mathbb{R}\) και \(g(x)=e^{-x}\) με \(x∈\mathbb{R}\).

α) Να αποδείξτε ότι \(f(x)≥g(x)\) για κάθε \(x∈\mathbb{R}\).
(Μονάδες 5)

β) Θεωρούμε τα σημεία \(B(x, f(x))\) και \(Γ(x, g(x))\) με \(x>0\). Η παράλληλη ευθεία από το \(B\) προς τον άξονα \(x’x\) τέμνει τον ημιάξονα \(Oy\) στο σημείο \(Δ,\) ενώ η παράλληλη ευθεία από το \(Γ\) προς τον άξονα \(x’x\) τέμνει τον ημιάξονα \(Oy\) στο σημείο \(Ζ\).

(i) Να αποδείξτε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου \(ΒΓΖΔ\) είναι \(E(x)=\dfrac{x^{3}}{e^{}}\), \(x>0\).
(Μονάδες 6)

(ii) Να βρείτε για ποια τιμή του \(x\), το εμβαδόν \(E(x)\) γίνεται μέγιστο.
(Μονάδες 7)

γ) Να αποδείξτε ότι το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης \(h(x)=\dfrac{f(x)-g(x)}{x}\) καθώς και τις ευθείες με εξισώσεις \(x=ln2\) και \(x=1\), είναι \(ln\sqrt{2e}-\dfrac{2}{e}\) τετραγωνικές μονάδες.
(Μονάδες 7)

ΛΥΣΗ

α) Αρκεί να δείξουμε ότι για κάθε \(x∈\mathbb{R}\) ισχύει:

$$\dfrac{x^{2}+1}{e^{x}}≥e^{-x}$$ $$\Leftrightarrow x^{2}+1≥e^{x}\cdot e^{-x}$$ $$\Leftrightarrow x^{2}+1≥1$$ $$\Leftrightarrow x^{2}≥0$$

Ισχύει το ίσον αν και μόνον αν \(x=0\).

β)
Από την εκφώνηση έχουμε τα σημεία \(Δ(0, f(x))\) και \(Ζ(0,g(x))\).

Από το α) ερώτημα προκύπτει ότι:

$$E(x)=(ΒΓΖΔ)$$ $$=(ΒΓ)\cdot (ΓΖ)$$ $$=(f(x)-g(x))\cdot x$$

άρα:

$$E(x)=x\left(\dfrac{x^{2}+1}{e^{x}}-e^{-x}\right)$$ $$=x\cdot \dfrac{x^{2}+1-1}{e^{x}}$$ $$=\dfrac{x^{3}}{e^{x}}\ \text{,}\ x>0$$

Για κάθε \(x>0\) έχουμε:

$$E'(x)=\dfrac{(x^{3})'e^{x}-x^{3}(e^{x})'}{(e^{x})^{2}}$$ $$=\dfrac{3x^{2}e^{x}-x^{3}e^{x}}{(e^{x})^{2}}$$ $$=\dfrac{x^{2}e^{x}(3-x)}{(e^{x})^{2}}$$ $$=\dfrac{x^{2}}{e^{x}}(3-x)$$

Άρα, έχουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών.

Έτσι για \(x=3\) το εμβαδόν του ορθογωνίου \(ΒΓΖΔ\) μεγιστοποιείται.

γ) Αφού \(h(x)>0\) για κάθε \(x∈[ln2, 1]\) και \(h(x)\) συνεχής, το ζητούμενο εμβαδόν θα είναι:

$$E=\operatorname{\Large\int}_{ln2}^{1}h(x)dx$$ $$=\operatorname{\Large\int}_{ln2}^{1}xe^{-x}dx$$ $$=\operatorname{\Large\int}_{ln2}^{1}x(-e^{-x})'dx$$ $$=\left[-xe^{-x}\right]\array{1 \cr ln2}+\operatorname{\Large\int}_{ln2}^{1}(x)'e^{-x}dx$$ $$=-e^{-1}+\dfrac{ln2}{e^{ln2}}+\left[-e^{x}\right]\array{1 \cr ln & 2}$$ $$=-\dfrac{1}{e}+\dfrac{ln2}{2}-\left(e^{1}-\dfrac{1}{e^{ln2}}\right)$$ $$=-\dfrac{1}{e}+\dfrac{ln2}{2}-\dfrac{1}{e}+\dfrac{1}{2}$$ $$=\dfrac{1+ln2}{2}-\dfrac{2}{e}$$ $$=\dfrac{1}{2}\ln{(2e)}-\dfrac{2}{e}$$ $$=ln\sqrt{2e}-\dfrac{2}{e}\ \text{τετραγωνικές μονάδες}$$