Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 852 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34150 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Μαΐ-2023 Ύλη: 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 34150
Ύλη: 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

Δίνονται δύο πραγματικοί αριθμοί α,β, τέτοιοι ώστε:
\(α+ β=12\) και \(α^{2}+β^{2}=272\)

α) Με τη βοήθεια της ταυτότητας \((α+β)^{2}=α^{2}+2αβ+β^{2}\), να δείξετε ότι:
\(α\cdot β=-64\)
(Μονάδες 08)

β) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς \(α,\ β\).
(Μονάδες 10)

γ) Να προσδιορίσετε τους αριθμούς \(α,\ β.\)
(Μονάδες07)

α) Αντικαθιστώντας στην ταυτότητα \((α+β)^{2}=α^{2}+2αβ+β^{2}\) τα δεδομένα της άσκησης βρίσκουμε:

$$12^2 = 272 + 2αβ$$ $$\Leftrightarrow 144 = 272 + 2αβ$$ $$\Leftrightarrow 2αβ = – 128$$ $$\Leftrightarrow αβ = – 64$$

β) Η ζητούμενη εξίσωση είναι της μορφής: \(x^2 – Sx + P = 0\) με
\(S = α + β = 12\) και \(Ρ = αβ= – 64\)

Τελικά η ζητούμενη εξίσωση είναι η:

$$x^2 – 12x – 64 = 0$$

γ) Για \(α = 1,\ β = – 12\) και \(γ = – 64\), βρίσκουμε:
\(Δ = β^2 – 4αγ = (– 12)^2 – 4 \cdot 1 \cdot (– 64) = 144 + 256 = 400 > 0.\)

Οι ρίζες της εξίσωσης είναι:

\begin{align} x_{1,2} &= \dfrac{-β\pm \sqrt{Δ}}{2α} \\ & =\dfrac{-(-12)\pm \sqrt{400}}{21} \\ & =\dfrac{12\pm 20}{2} \\ & =\begin{cases} \dfrac{12+20}{2}=16 \\ \dfrac{12-20}{2}=-4 \end{cases}\end{align}

Άρα είναι:
\((α = 16 \text{ και } β = -4) \text{ ή } (α = -4 \text{ και } β = 16)\)