Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 947 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34152 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 34152
Ύλη: 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 2.4. Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

Δίνονται οι παραστάσεις: \(A=\sqrt{(x-2)^{2}}\) και \(B=\sqrt[3]{(2-x)^{3}}\), όπου \(x\) πραγματικός αριθμός.

α) Για ποιες τιμές του \(x\) ορίζεται η παράσταση \(A\) ;
(Μονάδες 07)

β) Για ποιες τιμές του \(x\) ορίζεται η παράσταση \(B\) ;
(Μονάδες 08)

γ) Να δείξετε ότι, για κάθε \(x\le 2\), ισχύει \(A=B\).
(Μονάδες 10)

α) Η παράσταση \(Α\) ορίζεται για εκείνες τις τιμές του πραγματικού αριθμού \(x\) που ισχύει:

$$(x–2)^{2}\ge 0$$ $$\Leftrightarrow x\in \mathbb{R}$$

β) Η παράσταση \(Β\) ορίζεται για εκείνες τις τιμές του πραγματικού αριθμού \(x\) που ισχύει:

$$(2–x)^{3}\ge 0$$ $$\Leftrightarrow 2–x\ge 0$$ $$\Leftrightarrow –x\ge –2 $$ $$\Leftrightarrow x\le 2$$

γ) Για κάθε \(x \le 2\), είναι:

\begin{align} A & =\sqrt{(x-2)^{2}}\\ &=|x–2|=–(x–2)=2–x \end{align}

και

$$B=\sqrt{(2-x)^{3}}=2-x$$

Άρα \(Α=Β\).