Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 676 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 36886 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 13-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 36886
Ύλη: 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 13-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

α) Να λύσετε την ανίσωση \(|x-5|\lt 2\).
(Μονάδες8)

β) Να λύσετε την ανίσωση \(|2-3x|>5\).
(Μονάδες8)

γ) Να παραστήσετε τις λύσεις των δυο προηγούμενων ανισώσεων στον ίδιο άξονα των πραγματικών αριθμών. Με τη βοήθεια του άξονα, να προσδιορίσετε το σύνολο των κοινών τους λύσεων και να το αναπαραστήσετε με διάστημα ή ένωση διαστημάτων.
(Μονάδες 9)

α) Έχουμε ισοδύναμα:

$$|x-5|\lt 2$$ $$-2\lt x-5\lt 2$$ $$3\lt x \lt 7$$

β) Έχουμε ισοδύναμα:

$$|2-3x|>5$$ $$\Leftrightarrow 2-3x\lt -5 \text{ ή } 2-3x>5$$ $$\Leftrightarrow 3x>7 \text{ ή } 3x\lt -3$$ $$\Leftrightarrow x>\dfrac{7}{3} \text{ή } x\lt -1$$

γ) Παριστάνουμε τις λύσεις των παραπάνω δυο ανισώσεων στον ίδιο άξονα των πραγματικών αριθμών, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Οι κοινές λύσεις των ανισώσεων είναι οι πραγματικοί αριθμοί \(x\in (3,7)\).