Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 630 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 36893 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 19-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 36893
Ύλη: 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 19-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

α) Να λύσετε την ανίσωση: \(|2x-1|\le 7\).
(Μονάδες 9)

β) Nα λύσετε την ανίσωση: \(|x-1|>2\).
(Μονάδες 9)

γ) Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β) και να τις γράψετε σε μορφή διαστήματος.
(Μονάδες 7)

ΛΥΣΗ

α) Έχουμε ισοδύναμα:

$$|2x-1|\le 7 $$ $$\Leftrightarrow -7\le 2x-1\le 7$$ $$\Leftrightarrow -6\le 2x\le 8$$ $$\Leftrightarrow -3\le x\le 4$$

β) Έχουμε ισοδύναμα:

$$|x-1|>2$$

$$\Leftrightarrow x-1<-2\ \ \text{ή}\ \ x-1 > 2$$

$$\Leftrightarrow x < -1\ \ \ \text{ή}\ \ x > 3$$

γ) Στον άξονα των πραγματικών αριθμών βρίσκουμε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Άρα οι κοινές λύσεις των ανισώσεων είναι οι πραγματικοί αριθμοί \(x\) για τους οποίους ισχύει:

$$x\in [-3,-1)\cup (3,4]$$