Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 593 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 36897 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 18-Μαΐ-2023 Ύλη: 5.2. Αριθμητική πρόοδος
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 36897
Ύλη: 5.2. Αριθμητική πρόοδος
Τελευταία Ενημέρωση: 18-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

α) Να βρείτε το άθροισμα των \(ν\) πρώτων διαδοχικών θετικών ακεραίων \(1\), \(2\), \(3\), ..., \(ν\).
(Μονάδες 12)

β) Να βρείτε πόσοι από τους πρώτους διαδοχικούς θετικούς ακέραιους έχουν άθροισμα \(45\).
(Μονάδες13)

ΛΥΣΗ

α) Η ακολουθία των \(ν\) πρώτων διαδοχικών θετικών ακεραίων \(1\), \(2\), \(3\), ..., \(ν\) είναι αριθμητική πρόοδος με \(α_{1}=1\), \(ω=1\) και \(α_{ν}=ν\). Άρα το άθροισμα των \(ν\) πρώτων όρων αυτής, είναι:

$$S_{ν}=\dfrac{ν}{2}\cdot (α_{1}+α_{ν})$$

δηλαδή:

$$S_{ν}=\dfrac{ν}{2}\cdot (1+ν)$$

β) Ψάχνουμε το πλήθος \(ν\) των όρων που έχουν άθροισμα \(45\), δηλαδή το \(ν\) ώστε \(S_{ν}=45\), δηλαδή \(\dfrac{ν}{2}\cdot (1+ν)=45\), οπότε \(ν\cdot (ν+1)=90\). Οι δυο διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί που έχουν γινόμενο ίσο με \(90\) είναι οι αριθμοί \(9\) και \(10\) (δηλαδή \(ν=9\) και \(ν+1=10\)). Άρα το άθροισμα των \(9\) πρώτων φυσικών αριθμών είναι ίσο με \(45\).