Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 643 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 37178 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Μαΐ-2023 Ύλη: 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 37178
Ύλη: 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 15-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

Το πάτωμα του εργαστηρίου της πληροφορικής ενός σχολείου είναι σχήματος ορθογωνίου με διαστάσεις \(x+1\) μέτρα και \(x\) μέτρα.

α) Να γράψετε με τη βοήθεια του \(x\) την περίμετρο και το εμβαδόν του πατώματος.
(Μονάδες 10)

β) Αν το εμβαδόν του πατώματος του εργαστηρίου είναι \(90\) τετραγωνικά μέτρα, να βρείτε τις διαστάσεις του.
(Μονάδες 15)

α) Η περίμετρος \(Π\) του ορθογωνίου είναι:

$$Π=2(x+1)+2x=4x+2, \text{ με } x>0$$

και το εμβαδόν του \(Ε\) είναι:

$$E=x(x+1)=x^{2}+x, \text{ με }x>0$$

β) Ισχύει ότι:

$$Ε=90$$ $$\Leftrightarrow x^{2}+x=90$$ $$\Leftrightarrow x^{2}+x-90=0. $$

Το τριώνυμο \(x^{2}+x-90\) έχει \(α=1,β=1,γ=-90\) και διακρίνουσα:

$$Δ=β^{2}-4a\cdot γ=1^{2}-4\cdot 1\cdot (-90)=361>0$$

Οι ρίζες της εξίσωσης \(x^{2}+x-90=0\) είναι:

$$\begin{align} x_{1,2} & =\dfrac{-β\pm \sqrt{Δ}}{2α}\\ & =\dfrac{-1\pm \sqrt{361}}{2}\\ &=\dfrac{-1\pm 19}{2} \\ & = \begin{cases} \dfrac{-1+19}{2} =9 \\ \dfrac{-1-19}{2} =-10\end{cases}\end{align}$$

Η λύση \(x=-10\) απορρίπτεται αφού \(x>0\).
Συνεπώς, οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι \(x=9\) μέτρα και \(x+1=10\) μέτρα.