Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3052 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 8024 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Απρ-2024 Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Φυσική
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 8024
Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
ΘΕΜΑ Β

Β1. Δυο μικρές σφαίρες \(Σ_1\) και \(Σ_2\) μαζών \(m_1\) και \(m_2\) αντίστοιχα με \(m_2 = 2m_1\) , αφήνονται ταυτόχρονα να πέσουν από δυο σημεία που βρίσκονται σε ύψη \(h_1\) και \(h_2\) αντίστοιχα με \(h_1= 2h_2\). Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει σταθερή τιμή ίση με \(g\).

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Αν \(W_1\) και \(W_2\) είναι τα έργα των βαρών των \(Σ_1\) και της \(Σ_2\) από το σημείο που αφέθηκαν και μέχρι να φτάσουν στο έδαφος, τότε ισχύει:
(α) \(W_1 = 2W_2\)
(β) \(W_1 = W_2\)
(γ) \(W_2 = 2W_1\)
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2. Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο στη θέση \(x_0 = 0 m\) και τη χρονική στιγμή \(t_0 = 0 s\) αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση \(α = 4 m/s^2\).

Α) Να συμπληρώσετε τις τιμές των μεγεθών που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.

Χρονική στιγμή \(t (s)\) Επιτάχυνση \(α (m/s^2)\) Ταχύτητα \(υ (m/s)\)
0
2
4
6

Μονάδες 4

B) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα \(0 s → 6\ s\).
Μονάδες 4

Γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σχήματος που περικλείεται μεταξύ του οριζόντιου άξονα \(t\) και της γραμμής που παριστάνει την επιτάχυνση για το χρονικό διάστημα από \(0 → 6\ s\), και να εξετάσετε την τιμή ποιού φυσικού μεγέθους εκφράζει το εμβαδό που υπολογίσατε για τη χρονική διάρκεια \(0 → 6\ s\).
Μονάδες2

Β1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το έργο του βάρους κάθε σφαίρας ισούται με

$$W_1=m_1gh_1$$ $$W_2=m_2gh_2$$

Αλλά

$$W_1=m_1gh_1$$ $$W_1=\dfrac{m_2}{2}g2h_2$$ $$W_1=m_2gh_2$$

τελικά

$$W_1=W_2$$

B
A) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Χρονική στιγμή \(t (s)\) Επιτάχυνση \(α (m/s^2\)) Ταχύτητα \(υ (m/s)\)
0 4 0
2 4 8
4 4 16
6 4 24

B) H γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα \(0 s → 6 s\) δίδεται το παρακάτω διάγραμμα.

Γ) Tο εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ του οριζόντιου άξονα \(t\) και της γραμμής που παριστάνει την επιτάχυνση για το χρονικό διάστημα από \(0 → 6 s\) ισούται με

$$E=4\dfrac{m}{s^2}\cdot 6s=24\dfrac{m}{s}$$

εκφράζει δηλαδή τη μεταβολή της ταχύτητας \((Δυ)\) για το χρονικό διάστημα από \(0 → 6 s\).